Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.

Kahilingan sa Impormasyon sa Utility-Mga Linya ng Tubig

Mga ari-arian sa loob ng Lungsod at County ng San Francisco

Kung naghahanap ka ng mga dokumentong naglalaman ng impormasyon sa linya ng tubig sa harap ng iyong development, o sa harap ng property para sa iyong proyekto sa pagpapaunlad, mangyaring kumpletuhin ang isang application at form ng pagiging kumpidensyal.

Application at Confidentiality Agreement Form

I-email ang nakumpletong aplikasyon at form, kasama ang a mapa ng paligid (ipinapakita ang lokasyon at mga limitasyon ng impormasyon ng pipeline na hiniling) sa CDDEngineering@sfwater.org. Mangyaring maglaan ng hanggang 30 araw upang matanggap ang impormasyong ito. Kung hindi ka makatanggap ng tugon sa loob ng 30 araw, mangyaring idirekta ang mga tanong sa CDDEngineering@sfwater.org.


Mga ari-arian sa loob ng mga county ng San Mateo, Alameda, at Santa Clara

Para sa mga kahilingang nauukol sa ari-arian sa loob ng San Mateo, Alameda, Santa Clara Counties, gayundin sa mga nauugnay sa mga kontrata, makipag-ugnayan sa aming Land Engineering group