Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.
Nhân viên SFPUC nói chuyện với nhóm tin tức bằng máy ảnh.

Tin Tức

Đối với tất cả các câu hỏi báo chí, vui lòng gửi email tới Communications@sfwater.org hoặc gọi (415) 554-3289 trong giờ làm việc thông thường từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Đối với tất cả các câu hỏi về logo, vui lòng gửi email tới graphics@sfwater.org.