Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.
người phục vụ điều chỉnh một van đường ống lớn

Cài đặt dịch vụ

Hãy để chúng tôi hướng dẫn bạn trong suốt quá trình.

Việc thiết lập hệ thống cấp nước, cống thoát nước hoặc kết nối điện thành phố mới không cần phải phức tạp.

Nếu bạn đang tìm kiếm tài liệu có chứa thông tin về đường nước phía trước dự án phát triển của bạn hoặc trước tài sản cho dự án phát triển của bạn, vui lòng hoàn thành đơn đăng ký và biểu mẫu bảo mật có tại sfpuc.org/waterline.