Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.
""

Quản lý xây dựng

Các tài liệu sau đây bao gồm các thủ tục, chính sách và hệ thống để hỗ trợ việc thực hiện các chương trình cải thiện cơ sở hạ tầng và vốn.

Kế hoạch Quản lý Xây dựng (CM)

Sản phẩm Kế hoạch CM của Chương trình Cải thiện Hệ thống Thoát nước (SSIP) đã được chuẩn bị để trình bày cơ cấu tổ chức tổng thể để quản lý việc xây dựng các dự án SSIP. Kế hoạch CM cung cấp hướng dẫn về những gì được mong đợi liên quan đến các chức năng CM khác nhau cũng như vai trò và trách nhiệm của Tư vấn CM và nhân viên SFPUC ở cả cấp độ chương trình và dự án. Kế hoạch CM cung cấp một lộ trình để thực hiện một cách tiếp cận CM nhất quán trong toàn bộ chương trình. Kế hoạch CM SSIP bao gồm những nội dung sau:

  • Bản tóm tắt về Chiến lược Hợp đồng Quản lý Xây dựng;
  • Sơ đồ tổ chức chung của các tổ chức CM của chương trình và dự án thể hiện các vị trí nhân viên điển hình của CM Consultants cũng như nhân viên SFPUC;
  • Mô tả về vai trò và trách nhiệm của Tư vấn CM và các vị trí nhân viên tiêu biểu;
  • Mô tả tóm tắt về cách tiếp cận chung đối với tất cả các chức năng và yếu tố chính của CM và ứng dụng của nó đối với SSIP, bao gồm cả các chức năng tiền xây dựng; và
  • Nhận dạng phần mềm và việc sử dụng nó trong các chức năng CM để quản lý thông tin cũng như kiểm soát chi phí và lịch trình trong giai đoạn xây dựng SSIP.

Phương pháp tiếp cận An toàn

SFPUC Phương pháp tiếp cận An toàn Xây dựng áp dụng cho tất cả nhân sự và các công ty đã ký hợp đồng làm việc trong bất kỳ Dự án nào liên quan đến Các Dự án Cải thiện Vốn SFPUC (CIP). Là một phần của Phương pháp Tiếp cận An toàn, tất cả các Bên được yêu cầu tuân thủ các yêu cầu về an toàn của hợp đồng SFPUC, Tiêu đề 8 của Bộ luật Quy định California và tất cả các Tiêu chuẩn Quy định của Liên bang và Địa phương hiện hành. Nếu có mâu thuẫn giữa bất kỳ tiêu chuẩn an toàn hiện hành nào, thì tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất sẽ được áp dụng.

Mục tiêu của Phương pháp Tiếp cận An toàn là thiết lập hiệu suất an toàn vượt trội trên các dự án Cơ sở hạ tầng / CIP của SFPUC và xác định vai trò, trách nhiệm, chương trình, chính sách và thủ tục để thực hiện mục tiêu này. Tất cả các Bên của Phương pháp tiếp cận này sẽ thực hiện các biện pháp để phát triển một nhận thức sâu sắc nhằm thúc đẩy hoạt động không có sai sót tại địa điểm làm việc của dự án và tạo điều kiện để đạt được các mục tiêu hợp đồng theo cách an toàn nhất có thể. Một mục tiêu an toàn bổ sung của SFPUC là xây dựng mỗi Dự án KHÔNG có sự cố, hoàn toàn không có tai nạn. Mục tiêu này chỉ có thể đạt được khi mọi người cam kết thực hiện không có lỗi. Cam kết để đạt được mục tiêu này sẽ dẫn đến tăng năng suất và ngăn ngừa các mất mát liên quan đến công việc.