Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.
SFPUC công nhân ngoài hiện trường

Cơ hội hợp đồng và thanh toán

Chúng tôi cung cấp nhiều cơ hội cho các công ty xây dựng và dịch vụ chuyên nghiệp cũng như các nguồn lực như đào tạo chuyên ngành.